VERKOOPSVOORWAARDEN

1° Onze facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar bij ontvangst te Gent.

2° Elke afgetrokken disconto blijft op het debet van de koper en dit behoudens uitdrukkelijke schriftelijke en andersluidende overeenkomst tussen partijen.

3° Ingeval van niet-betaling der factuur op haar vervaldag is automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd van 12 % per jaar vanaf de vervaldag der factuur, onverminderd een verhoging ten bedrage van 10 % op het factuurbedrag met een minimum van € 38 en dit bij toepassing van art. 1152 B.W.

4° Elke om het even welke klacht betreffende onderhavige factuur dient schriftelijk en per aangetekend schrijven toe te komen op onze burelen te Gent, binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur en waarvan de postdatum zal gelden als bewijs.

5° Het geheel van deze algemene verkoopsvoorwaarden is algeheel tussen partijen van toepassing als deel uitmakend der overeenkomst tussen partijen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst door beide partijen ondertekend.

6° Voor elk geschil tussen partijen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Gent en/of het Vredegerecht te Gent alleen bevoegd.

7° Elke bestelling impliceert de aanvaarding door de klant van de voorliggende algemene voorwaarden, en sluit elke andere algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden uit.

© 2024 Alle rechten voorbehouden - Boat in Gent