Disclaimer voor hoponhopoff.be

Rederij Boat in Gent in samenwerking met De bootjes van Gent  - Rederij Dewaele, hierna te noemen Hop on hop off, verleent u hierbij toegang tot de website hoponhopoff.be.

Hop on hop off publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen en nodigt u uit de aangeboden diensten af te nemen.

Hop on hop off behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Hop on hop off spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website vermelde zaken worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hop on hop off.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Hop on hop off nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze producten liggen bij Hop on hop off.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze producten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hop on hop off, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke producten anders aangegeven is.

 

Cookies

Deze website kan gebruik maken van cookies om de werking van de website te verbeteren. Wanneer u niet wenst dat deze tijdelijke cookies op uw computer wordt geplaatst, kan u dit uitschakelen bij uw browserinstellingen.

Wij gebruiken cookies op deze website. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Hieronder vind je een overzicht van de cookies die geplaatst worden en hun functionaliteit

GOOGLE ANALYTICS

1. _gid
2. _ga

Doel

1. Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers
2. Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem)

Boat in Gent maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de websites te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt Boat in Gent inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de websites wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de websites worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de website optimaal werkt.
Boat in Gent verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:
het IP-adres:
– technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm
– vanaf welke pagina je op de website bent gekomen wanneer en hoe lang je de website bezoekt of gebruikt
– of je gebruik maakt van functionaliteiten van de website
– welke pagina’s je bezoekt op de website

 

Privacy Policy

Boat in Gent verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@boatingent.be . 

Verwerkingsdoeleinden

Boat in Gent verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Boat in Gent verbonden zijn of met enige andere partner van Boat in Gent;
Boat in Gent garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@boatingent.be ;

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be ).

© 2024 Alle rechten voorbehouden - Boat in Gent